WC valiklis DOMESTOS 24 H PLUS, 750 ml


  • Prekių ženklaiUnilever
  • Prekės kodas: 41234
  • Prieinamumas: Sandėlyje

  • 3.47€Gamintojas: Vengrija

PAPILDOMA INFORMACIJA

2 tipo Biocidas. PAVOJINGA! Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Labai toksiška vandens organizmams. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Gali ėsdinti metalus. Įspėjimas! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išskirti pavojingas dujas (chlorą). Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines. Naudoti akių ar veido apsaugos priemones. Dėvėti apsauginius drabužius. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu ar čiurkšle. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Pasijutę blogai skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją. Pavojingumo klasė ir kategorija: Gali ėsdinti metalus, 1 kategorija (H290) Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis, 1 kategorija (H314) Labai toksiška vandens organizmams, 1 kategorija (H400)

LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  Laikymo temperatūra: nuo 5°C iki 35°C.

PAKUOTĖ

Plastikas

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis